Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MANAGEMENTAL B.V.

 

Definities

 1. Managemental: Managemental B.V., gevestigd te Apeldoorn, kamer van Koophandel nr. 73547441.
 2. Klant: de persoon met wie Managemental een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Managemental en klant samen.
 4. Consument: een klant die een persoon is die voor privédoeleinden handelt.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of produkten door of namens Managemental.  
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uit.

 

Prijzen

 1. Alle door Managemental gehanteerde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Managemental is gerechtigd alle prijzen voor zijn producten of diensten, die in zijn winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde worden getoond, aan te passen.
 3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die Managemental niet kon voorzien ten tijde van het maken van een aanbod of de sluiting van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen ten gevolge van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot de diensten wordt bepaald door Managemental op basis van de feitelijke arbeidstijd.
 6. De prijs wordt berekend op basis van het geldige, gebruikelijke uurtarief, geldig voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien de partijen overeenstemming hebben bereikt over een totaalbedrag voor een dienstverlening door Managemental, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen op een vaste prijs, die niet kan worden afgeweken van.
 8. Managemental is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, moet Managemental de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling dat de richtprijs overschrijdt met 10% te annuleren.
 11. Managemental heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Managemental zal de prijsaanpassingen aan de klant doorgeven voor het moment dat de prijsverhoging van kracht wordt.
 13. De consument heeft het recht om het contract met Managemental te beëindigen indien hij het niet eens is met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Managemental kan bij de sluiting van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product hebben betaald.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet ten laatste op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij wettelijk in verzuim is, zonder dat Managemental de klant een herinnering hoeft te sturen of hem in verzuim moet stellen.
 4. Managemental behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen van betalingsachterstand

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Managemental gerechtigd een interest van 6% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt geteld.
 2. Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook te wijten aan buitengerechtelijke incassokosten en kan worden verplicht om enige vergoeding te betalen aan Managemental.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Managemental zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft vervuld.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, gehechtheid of opschorting van betaling namens de klant, zijn de vorderingen van Managemental op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert samen te werken met de uitvoering van de overeenkomst door Managemental, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs te betalen aan Managemental.

 

Recht op recuperatie van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Managemental gerechtigd het recht op recuperatie te beroepen op de onbetaalde producten die aan de klant worden geleverd.
 2. Managemental roept het recht op recuperatie door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op recuperatie, dient de klant de betrokken producten onmiddellijk terug te sturen naar Managemental, tenzij de partijen ermee instemmen andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het verzamelen of de teruggave van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Recht op annulering

 1. Een consument kan een online aankoop annuleren gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen, mits
 • Het product is niet gebruikt
 • Het is niet een product die snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
 • Het is niet een product dat niet kan worden geretourneerd om hygiënische redenen (ondergoed, badmode, enz.)
 • Het zegel is nog steeds intact, wanneer het product is een datadrager met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
 • Het product is geen (vakantie) reis, een vervoersbewijs, een catering opdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding,
 • Het product is geen apart tijdschrift of een losse krant
 • De aankoop heeft geen betrekking op een (opdracht tot) dringende reparatie
 • De consument heeft niet afstand gedaan van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 begint:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product of part van 1 bestelling heeft ontvangen
  • Zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  • Zodra de consument voor de eerste keer een dienst heeft aangeschaft
  • Zodra de consument de aankoop van digitale content via het internet heeft bevestigd
 2. De consument kan zijn herroepingsrecht via [email protected], indien gewenst met behulp van het opname formulier dat kan worden gedownload via de website van Managemental, www.managemental.com, melden.
 3. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht terug te sturen naar Managemental, waarna zijn herroepingsrecht zal vervallen.
 4. De kosten voor retourneren zijn te wijten aan het beheer als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend-en retourkosten) in aanmerking komen voor terugbetaling volgens de wet, zal Managemental deze kosten terugbetalen aan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat de consument het product tijdig heeft teruggestuurd naar Managemental.

 

Opschorting van verplichtingen door de klant

 

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

 

 

Recht van retentie

 1. Managemental kan beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Managemental aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot het beheer heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid voor deze betalingen. 
 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waarvan de klant nog steeds betalingen aan Managemental verschuldigd is.
 3. Managemental is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant kan lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

 

Regeling

 

De klant doet afstand van zijn recht om elke schuld te vereffenen met een eventuele claim op Managemental.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Managemental blijft de eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Managemental in het kader van welke overeenkomst met Managemental met inbegrip van claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestaties.
 2. Tot dan kan Managemental beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en terug te nemen van de goederen.
 3. Voordat de woning wordt overgedragen aan de klant, kan de klant niet beloven, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren van de producten.
 4. Indien Managemental zich beroept op zijn eigendomsvoorbehoud, zal de overeenkomst worden ontbonden en heeft Managemental het recht om schadevergoeding, verlies van winsten rente te vorderen.

  

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De levering vindt plaats op Managemental, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Managemental het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. In het geval van te late betaling, is de klant automatisch in verzuim, en hierbij kan hij niet bezwaar maken tegen late levering door Managemental.

 

Levertijd

 1. De door Managemental opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of compensatie indien deze periode niet is vervuld, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
 2. De levering begint zodra de klant het (electronische) bestelproces volledig heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van Managemental.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Managemental niet binnen 30 dagen kan leveren of indien de partijen anders zijn overeengekomen.

  

Werkelijke levering

 

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 

Transportkosten

 

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn.

 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien het pakket van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een door de expediteur of leverings persoon opgestelde nota hebben voordat hij het product ontvangt. Bij gebreke waarvan Managemental niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf het transport van een product verzorgt, moet hij alle zichtbare schade aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Managemental rapporteren, bij gebreke waarvan Managemental niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Verzekering

 1. De klant verbindt er zich toe de volgende zaken adequaat tegen brand-, explosie-en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden:
  • Geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Goederen die eigendom zijn van Managemental die aanwezig zijn in de gebouwen van de klant
  • Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. Op het eerste verzoek van Managemental, de klant geeft het beleid voor deze verzekeringen voor inspectie.

 

Opslag

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van enig kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van vroegtijdige of te late aankoop van producten zijn volledig op kosten van de klant.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met diensten hebben gesloten, bevatten deze diensten alleen de best-inspanning verplichtingen voor Managemental, niet verplichtingen van de resultaten.
 2. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor defecten veroorzaakt door gebrekkige fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en beschadigingen als gevolg van ongelukken, wijzigingen in het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp van een overeenkomst tussen de partijen, zal doorgeven aan de klant wanneer deze producten zijn legaal en/of feitelijk geleverd, ten minste in de macht van de klant of van een derde partij die ontvangen s het product ten voordele van de klant.  

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Managemental voert de overeenkomst uit naar het beste van zijn kennis en bekwaamheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Managemental heeft het recht om de overeengekomen diensten (deels) te laten uitvoeren door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in wederzijds overleg en na schriftelijke toestemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Managemental de implementatie van de overeenkomst tijdig kan starten.
 5. Indien de klant heeft gewaarborgd dat Managemental de uitvoering van de overeenkomst tijdig kan starten, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren in rekening worden gebracht bij de klant.  

 

Plicht om door de klant te informeren

 1. De klant zal alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen van Managemental.  
 2. De klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en documenten die beschikbaar zijn, zelfs indien zij afkomstig zijn van derden, tenzij anders voortvloeiend uit de aard van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Managemental de betreffende documenten terugsturen.
 4. Indien de klant niet tijdig en correct de informatie, gegevens of documenten verstrekt die redelijkerwijs vereist zijn door Managemental en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren in rekening worden gebracht bij de klant.

  

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Managemental en de klant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij het anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Als een contract voor bepaalde tijd is ingevoerd, zal het stilzwijgend worden omgezet in een open contract aan het einde van de termijn, tenzij 1 van de partijen het contract beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand (en), of indien een consument de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand/de overeenkomst eindigt aan het einde van de vaste termijn.
 3. Indien de partijen overeenstemming hebben bereikt over een termijn voor de voltooiing van bepaalde activiteiten, is dit nooit een strikte termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Als deze termijn is overschreden, moet de klant Managemental een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te beëindigen, voordat het kan ofwel het contract te beëindigen of schadevergoeding te vorderen.

  

Opzegging van het contract voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is gesloten, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

  

Intellectueel eigendom

 1. Managemental behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirechten, merkenrechten, ontwerp-en ontwerprechten, enz.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, citaten, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, enz., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of hebben gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managemental, noch aan derden en/of deze ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

 

Vertrouwelijkheid

 1. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Managemental vertrouwelijk.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie over het beheer waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het geheim of vertrouwelijk is, of waarvan kan worden verwacht dat de bekendmaking ervan kan leiden tot schade aan het beheer.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie in het geheim behoudt.
 4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie:
  • Die reeds openbaar werd gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar werd zonder het resultaat van een schending van de klant te wijten aan vertrouwelijkheid
  • Die door de klant openbaar wordt gemaakt wegens een wettelijke verplichting
 5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.

  

Boete

 1. Indien de klant in strijd met de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt hij namens Managemental een onmiddellijk opeisbare boete van €5,000, 1,000 voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van het bovengenoemde bedrag voor elke dag dat deze schending doorgaat. 
 2. Geen enkele daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure is vereist bij het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
 3. De in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verbeuring van de boete heeft geen invloed op de andere rechten van beheer, met inbegrip van het recht om naast de geldboete schadevergoeding te vorderen.

​​​​​

Vergoeding

 

De klant vrijwaart Managemental ten opzichte van alle claims van derden die gerelateerd zijn aan de producten en/of diensten die door Managemental worden geleverd.

 

Klachten

 1. De klant moet een product of dienst die door Managemental wordt geleverd, zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of service niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, dient de klant het beheer hiervan zo snel mogelijk te informeren, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen.
 3. De consument moet Managemental hiervan binnen twee maanden na detectie van de tekortkomingen informeren.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Managemental adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet leiden tot het beheer van andere werkzaamheden dan overeengekomen.

  

Het geven van bericht

 1. De klant dient elke ingebrekestelling schriftelijk te verstrekken.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling feitelijk Managemental (tijdig) bereikt.

 

Gezamenlijke en diverse cliënt verplichtingen

 

Indien Managemental een overeenkomst aangaat met meerdere afnemers, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen als gevolg van het beheer in het kader van die overeenkomst.

 

 

Aansprakelijkheid van Managemental

 1. Managemental is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.  
 2. Als Managemental aansprakelijk is voor enige schade, is het alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Managemental is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals verlies, winstderving, gederfde besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Managemental aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij afwezigheid van (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schadevergoeding is het bedrag van de verplichting beperkt tot het (deel van de) factuur aan waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) dissolution van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervalperiode

 

Elk recht van de klant op vergoeding van beheer zal, in ieder geval, vervallen binnen 12 maanden na het evenement van waaruit de aansprakelijkheid ontstaat rechtstreeks of indirect is uitgevoerd. Dit sluit de bepalingen van artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek niet uit.

 

 

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien Managemental in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar faalt, tenzij deze tekortkoming niet rechtvaardigt beëindiging vanwege zijn bijzondere aard of omdat het van geringe betekenis is.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Managemental niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Managemental in verzuim is.
 3. Managemental heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant niet volledig of tijdig aan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst voldoet, of indien de omstandigheden Managemental gronden geven om te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn om te voldoen aan zijn verplichtingen naar behoren. 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op de bepalingen van artikel 6:75 burgerlijk wetboek, kan een tekortkoming van het beheer in de nakoming van een verplichting aan de klant niet worden toegeschreven aan Managemental in een situatie, onafhankelijk van de wil van Managemental, wanneer de de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant wordt geheel of gedeeltelijk verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van beheer kan worden verlangd. 
 2. De in lid 1 bedoelde overmacht is ook van toepassing-maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, enz.); gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derde partijen; onverwachte storingen bevatten van macht, elektriciteit, Internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien een situatie van overmacht ontstaat als gevolg waarvan Managemental niet aan een of meer verplichtingen jegens de klant kan voldoen, zullen deze verplichtingen worden opgeschort totdat Managemental het kan naleven.
 4. Vanaf het moment dat een situatie van overmacht ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk
 5. Managemental is in een situatie van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook al heeft hij voordelen verkregen ten gevolge van de overmacht.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien het na de conclusie van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Managemental is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van klein belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Belangrijke veranderingen in de inhoud zal worden besproken door Managemental met de klant van tevoren zoveel mogelijk.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

 

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten niet overdragen uit een overeenkomst met Managemental aan derden zonder dat hij voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Managemental.
 2. Deze bepaling is van toepassing als een clausule met een eigendomsrechtelijk effect als bedoeld in artikel 3:83, lid 2, burgerlijk wetboek.

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigbaar, zal dit geen afbreuk doen aan de overige bepalingen van deze
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat Managemental beoogt bij het opstellen van de voorwaarden voor deze kwestie.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen de partijen.
 2. De Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar Managemental is gevestigd, is uitsluitend bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 01 januari 2019.


 

 

 

 

 

Close

95% Complete

I can tell you everything about how to get more control over self-esteem, your self-confidence, negative feelings and your behavior.

But I want to be sure I have your explicit 'YES' to share my knowledge. That's the reason for this pop-up.